_

ระบบรายงานข้อมูล สพม.31
UserInfo
บุคลากร

แผนก / กลุ่มงาน / กลุ่มสาระฯ

ค้นหาบุคลากร

กราฟข้อมูลประจำวัน

รายงานการมาปฏิบัติราชการ

ไม่มาปฏิบัติราชการ
กำหนดช่วงวัน
ข้อมูลการมารายบุคคล

สรุปการมาสาย

สรุปการปฏิบัติราชการ

ลงเวลาปฏิบัติราชการ

ใครเกิดเดือนนี้ ยกมือขึ้น

Copyright © 2018 Thanayos Ridchalerm Tel. 0639619953  (07July2018)